โครงการรับยาใกล้บ้าน
ร้านยาใกล้ใจ จังหวัดภูเก็ต

เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

กิจกรรมของหน่วยงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


ผลงานเด่นจากการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกพ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ