กิจกรรมของหน่วยงาน
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกพ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ